ចម្ងល់, ២០១១ By កាឡុតា ស្សារ៉ាទីនី (Carlotta Zarattini)

«សម្រាប់ខ្ញុំ អគារបូឌីង តំណាងអោយកម្ពុជាដែលមិនអាចដើរអោយ

ផុតពីស្រមោលនៃអតីតកាល កម្ពុជាដែលភាពខុសគ្នារវាងអ្នកក្រនិង

អ្នកមានមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាលុយ តែក៏ជាបញ្ហាការសិក្សា ក្តីសង្ឃឹម

និងសិទ្ធិ។ បន្ទាប់ពីច្រើនទសវត្សរ៍នៃចលាចលមក ក្មេងៗ ក្រុមគ្រូួសារ

អ្នកលក់ដូរ អ្នករស់រានពីសង្រ្គាម អ្នកប្រើគ្រឿងញៀន និងអ្នករកស៊ី

ផ្លូវភេទ ទាំងអស់គ្នារស់នៅជាមួយនៅក្នុង ពិភពតូចចង្អៀតនេះ។

រូបថតទាំងនេះ តំណាងអោយការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់ទីកន្លែង

ដែលប្រៀបបាននឹងប្រទេសដែលនៅតែពិបាកយល់សម្រាប់ខ្ញុំ។»


- កាឡុតា ស្សារ៉ាទីនី (Carlotta Zarattini)