ប៊ូលឌីង, ២០១៤ By សុង ស៊ុនជីន

«រាល់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ គឺផ្តោតលើក្រុមខ្សត់ខ្សោយក្នុងសង្គម និងទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំគិតថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគត គឺអាចរកឃើញពីអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈទាបក្នុងសង្គម ដូចជា ជនអន្តោប្រវេសន៍ ជនជាតិភាគតិច ជនភៀសខ្លួន និងជនចំណាកស្រុក។ ជីវិតរបស់ ពួកគេមានសក្តានុពល និងសារៈសំខាន់ ដែលមិនគួរសង្ស័យ។ ពីព្រោះពួកគឹនៅឆ្ងាយពីក្រុម អ្នកទូទៅនៃសង្គមមូលធននិយម ជីវិតរបស់គេគឺមិនទៀតទាត់ និងមិនរួបរួមក្នុងទម្រង់តែមួយ តែមានទម្រង់ផ្សេងៗជាច្រើន។»