គំនូសព្រាង, ២០១២ By ឡុង រស្មី

«ខ្ញុំថតរូបអគារនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ទាំងអគារដែលខ្ញុំចូលចិត្ត 

និងមិនចូលចិត្ត។ តាមរយៈការសាកល្បងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថតរូប

ឌីជីលថប្រើរន្ធម្ជុល ខ្ញុំចង់ប្រែក្លាយអគារទាំងនេះនៅជាគំនូសព្រាង

ទៅតាមរបៀបដែលខ្ញុំស្រមើស្រមៃ។»


- ឡុង រស្មី