ការចងចាំ, ២០១២ By សុខ ចាន់រ៉ាដូ

ប្អូនរបស់រ៉ាដូ ដើរត្រលប់ថយក្រោយទៅកាន់អតីតកាល និងរំលឹកដល់ផ្ទះចាស់របស់ គាត់។ «ពីមុន ខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងអគារបូឌីងតូចនេះ ប៉ុន្តែយើងបានរើទៅនៅក្នុងអគារ បូឌីងធំ»។សាច់រឿងនេះបង្ហាញពីការចងចាំនៃប្រវត្តិអគារបូឌីងមុនពេលមានការ ជម្លៀស។ រ៉ាដូនិយាយថា «ខ្ញុំអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំជាមួយនឹងកន្លែងនេះ ព្រោះខ្ញុំក៏ជា មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅទីនេះដែរ»។