តម្រូវការនៃការសិក្សា By ឈុំ ផានិត

មករា គឺជាសិស្សវិទ្យាល័យ និងមានបំណងចង់ចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ ប៉ុន្តែ គាត់បារម្ភថាភាពក្រីក្រនឹងរារាំងគាត់មិនអោយសម្រេចបំណងនេះ។