បុរសដែលបានកសាងកម្ពុជា By CHRISTOPHER ROMPRE

បុរសដែលបានកសាងកម្ពុជាគឺជាសាច់រឿងដែលបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់លោកវណ្ណម៉ូលីវណ្ណក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករម្នាក់។គាត់បានចូលរួមបង្កើតស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មជាច្រើន ដែលតំណាងឱ្យអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាកំពុងពេលរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យភាព និងទន្ទឹមគ្នានោះដែរកំពុងជួបបញ្ហាច្របូកច្របល់ខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកប្រជាជាតិទំនើបមួយ។

CHRISTOPHER ROMPRE

Writer/Director/Cinematographer/Producer
chris@littlebigfilms.asia
littlebigfilms.asia

HAIG BALIAN
Writer/Producer
balianh@gmail.com

ANDREA CAPRANICO
Editor/Story Design/Associate Producer

http://www.themanwhobuiltcambodia.com/