ការរួមដៃគ្នា, ២០១៣ By ដោយ កុមារាកុមារី នៃសហគមន៍ប៊ូលឌីង និង អេម៉ា អូតា