រូបមាន​ចលនា​ដោយប្រើរូបភាពតគ្នា By ដោយ កុមារាកុមារី នៃសហគមន៍ប៊ូលឌីង និង អេម៉ា អូតា