តាមរយៈបង្អួចរបស់រ៉ា By សាន រ៉ា

មានជំនួញតូចៗជាច្រើនប្រពឹត្តទៅនៅក្នុងបូឌីង ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាបង្កអោយមានបញ្ហា។ រ៉ាពិនិត្យមើលលើបញ្ហាមួយចំនួន។

«ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃការលក់ដូរនៅក្នុងអគារបូឌីង ហើយដែលនៅពេលខ្លះ វាមិនជាការល្អពីព្រោះគុណវិបត្តមួយចំនួនដូចជា ទីតាំង និងការដាក់លក់ទំនិញ។»