តាមរយៈបង្អួចរបស់រ៉ាដូ By សុខ ចាន់រ៉ាដូ

នៅចន្លោះអគារពីរ រ៉ាដូឃើញភាពខុសគ្នាដ៏សម្បើមមួយ «អគារទាំងពីរនេះត្រូវបាន សាងសង់ឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថានភាពនិងពណ៌របស់វាខុស ប្លែកគ្នាទាំងស្រុង គឺមួយចាស់ និងមួយទៀតថ្មី។ តាមរយៈរូបភាពនៃអគារទាំងពីរនេះ ខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ។»