តាមរយៈបង្អួចរបស់ផានិត By ឈុំ ផានិត

មើលពីខាងក្រោយអគារបូឌីង និងឃើញមានស្ថានទូតរុស្សី ផានិតក្រលេកមើល វាលទំនេរ ដែលពីមុនជាតំបន់ដីក្រហម និងធ្លាប់មានប្រជាជនរស់នៅ។