បន្ទាត់ពន្លឺ, ២០១១ By ថូបិន រ៉ហ្សលីន (Tobin Rothlein)

ឈុតខ្លះនៃ បន្ទាត់ពន្លឺ, ២០១១

វីដេអូ HD / ការសម្តែង / អន្តរាគមន៍, រយៈពេលដើម ៤ ម៉ោង


លោក ថូបិន រ៉ហ្សលីន (Tobin Rothlein) បានបង្កើតជាការតំឡើង Installation មួយធ្វើពីកញ្ចក់ នៅក្នុងអគារបូឌីង។ គាត់បានដឹកនាំអ្នករស់នៅក្នុងបូឌីងមួយក្រុម ដើម្បីប្រើកញ្ចក់បានពី

ផ្ទះរបស់គេរៀងៗខ្លួន មកបញ្ចាំងពន្លឺថ្ងៃពីទីជណ្តើរចូលទៅក្នុងផ្លូវដើរដ៏ងងឹតក្នុងអគារ។ ហេតុការណ៍នេះ ចំណាយរយៈពេលអស់ ៤ ម៉ោង និងបានអញ្ចើញអ្នករស់នៅក្នុងបូឌីងដើម្បី «គូរ» ខ្សែ

បន្ទាត់ពន្លឺ បង្កើតបានជាទីមួយដែលកើតឡើង និងមានរូបរាងតែមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះ។