ខ្ញុំអាចរាំ By ជា សុវណ្ណ

វិចិត្រ ប្រាប់ពីក្តីស្រលាញ់របស់គាត់ចំពោះសិល្បៈនិងរបាំខ្មែរ និងរំលឹកដល់ប្រវត្តិនៃ អគារបូឌីងដែលជាសហគមន៍សិល្បករដ៏ចំណាស់ ជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្ត។