តាមរយៈបង្អួចរបស់ដាណេត By អេង រិទ្ធច័ន្ទដាណេត

អគារបូឌីងកាន់តែចាស់ទៅៗ ហើយជាញឹកញយគេហាមមិនអោយប្រជាជនជួសជុល រឺកែប្រែអ្វីទេ។ ដាណេត ពិនិត្យមើលលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលស្ថានភាពចាប់ផ្តើម ចុះទ្រុឌទ្រោម។

«វីដេអូនេះចង់បង្ហាញពីបរិស្ថាន និងការប៉ះពាល់របស់វាចំពោះជីវិតរបស់ប្រជាជន នៅក្នុងអគារនេះ ព្រមទាំងចង់លើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបការពារបរិស្ថាន របស់ពួកគេ។»