រាំនៅលើអគារប៊ូលឌីង, ២០០៨ By នាង កាវិច

រាំនៅលើអគារប៊ូលឌីង គឺជាខ្សែវីដេអូឯកសារមួយស្តីអំពីគ្រូជំនាញសិល្បៈមួយចំនួនដែលរស់ នៅក្នុងអគារប៊ូលឌីង។ នៅអគារនេះដែរ មានសិស្សក្មេងៗមួយក្រុមបាននិងកំពុងរៀនភ្លេង និងរបាំបូរាណខ្មែរ ក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ។ ថ្នាក់របាំនេះ បានធ្វើដំណើរទៅសម្តែងនៅប្រទេសស្កុតឡែន នៅឆ្នាំ ២០០៨។