រាំនៅលើបូឌីង By អេង រិទ្ធច័ន្ទដាណេត

ដាណេត និយាយថានាងចង់ «បង្ហាញពីសកម្មភាព និងសមត្ថភាពរបស់ក្មេងៗ ដែលស្រលាញ់សិល្បៈដូចជាការច្រៀង ពីភាពសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេនៅពេល គេរាំ ការតាំងចិត្ត ការដឹងអំពីខ្លួនប្រាណរបស់គេ និងការស្រលាញ់ពីឪពុកម្តាយ របស់គេ»។