ក្តីស្រលាញ់ចំពោះតន្រ្តី By សាន រ៉ា

ខ្សែវីដេអូរបស់រ៉ា បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ជាមួយនឹងតន្រ្តី និងព្យ៉ាណូ។ សាច់រឿងរបស់គាត់ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលគាត់ស្រលាញ់តន្រ្តី។