ទិដ្ឋភាព ៤ By មឿន សាម៉េត ប្រាក់ ទិត្យរ៉ានី មឿន ធុច និង ទឹម ស្រីពៅ

សាម៉េត រ៉ានី ធុច និងស្រីពៅ ថតពីទិដ្ឋភាព ៤ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅជុំវិញបូឌីង ដើម្បីបង្ហាញពីកន្លែងខុសៗគ្នា និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនិងជុំវិញអគារបូឌីង។