សំលេងបូឌីង By ហែម សុគង្គ

«សំលេងដែលលេងនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺជាការបញ្ចូលគ្នានៃសំលេង

ដែលបានថតពី ប្រភពផ្សេងៗនៅក្នុងបរិវេណអគារបូឌីង។ សំលេង

ទាំងអស់នោះត្រូវបានដាក់លាយ បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតទៅជា

សំលេងនៃសហគមន៌។ វាបំពងពេញបន្ទប់ដូចជាសំលេង ដែលបន្លឺ

នៅតាមច្រកក្នុងអគារអញ្ចឹងដែរ។ ខ្ញុំបានថតសំលេងពីផ្សារពេល

ប្រជាជន និយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាម៉ូតូជិះកាត់ក្មេងៗកំពុងលេងឆ្កែព្រុស

ខ្យល់បក់សំលេងរបស់ ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិដែលពួកគាត់

បានមករស់នៅទីនេះពីតំបូងនិងសំលេងហ្គីតារបស់ខ្ញុំ។ ការស្រមើរ

ស្រមៃចេញជារូបភាពរបស់សហគមន៍តាមរយៈសំលេងគឺជាការ

ស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នានៃជីវិត។»


- ហែម សុគង្គ