ប៊ូឌីង ផ្កាយ ៥ (២០១៣) By ភោគ សុភាព

ស្នាដៃសំលេងនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃការសម្តែង Performance 

ដែលមានចំណងជើងដូចគ្នា របស់សិល្បករ ភោគ សុភាព ។ សុភាព 

ចង់ចោទសួរអំពីលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននៃសហគមន៍ប៊ុលឌីងដ៏សកម្មនេះ។ 

ស្នាដៃនេះ បំពេញបន្ថែមទៅលើការងារសិល្បៈរបស់គាត់ ដែល

តែងតែ បានប្រើប្រាស់គំនូរ និងនិយាយពីការចងចាំពីអតីតកាល (រួម

ទាំងអំពីបញ្ហាគ្រួសាររបស់គាត់) មកជាការបង្កើតការងារបែបសម្តែង 

Performance និង សំលេង ដោយយោងតាម បទពិសោធន៍

រស់នៅក្នុងអគារប៊ុលឌីងផ្ទាល់។